Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Ochrona ppoż budynków
Uchwała NR XXVI/434/12 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego
Prawo budowlane
Prawa lokatorów
Gospodarka nieruchomościami
Własność lokali
Kodeks cywilny
Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa o rachunkowości
Księgi wieczyste i hipoteka
Spółdzielnie mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe
OC zarządcy nieruchomości
OC pośrednika nieruchomości
Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Utrzymanie czystości i porządku w gminach
Gospodarka komunalna
Podatki i opłaty lokalowe
Standardy zawodowe zarządców
Standardy zawodowe pośredników
Formularze Urzędu Skarbowego
Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Prawo
Podstawowe akty prawne obowiązujące w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.
Publikowane na tej stronie (i podstronach www .pznt.pl) akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.


Uchwała NR XXVI/434/12 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. Ustawa - Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa zasady:
- gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;
- podziału nieruchomości;
- scalania i podziału nieruchomości;
- pierwokupu nieruchomości;
- wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
- udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 - wyceny nieruchomości;
- działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.
Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości służących wykonywaniu zadań placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej.
 
Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną. W zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 
Księga wieczysta przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Księga wieczysta to specjalny rejestr, w którym opisany jest stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste są jednym z podstawowych dokumentów dotyczących nieruchomości.
Ustawa z 21 06 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.
 

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
Informacja o ubezpieczeniu OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa: 

 • zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej;
 • zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy.  Zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów regulują odrębne przepisy.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych normuje:

 • podatek
  • od nieruchomości,
  • od środków transportowych,
  • od posiadania psów,
 • opłatę
  • targową,
  • miejscową,
  • uzdrowiskową.

Standardy zawodowe zarządców nieruchomości


 

 

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość
Ustawa nie dotyczy zarządzania nieruchomościami, ale jest bardzo ważna dla kupującyvh. Z tego powodu postanowiliśmy umieścić jej tekst na naszych stronach.
 
Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych
 O nas Ceny Kontakt