Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Zalecenia przed sezonem grzewczym
Czy rośnie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez zarządców ?
Jak wybrać zarządcę nieruchomości ?
Zarządca nieruchomości
Część wspólna nieruchomości
Wspólnota mieszkaniowa?
Czy rośnie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez zarządców ?

     W okresie kilku ostatnich lat zaobserwować można coraz większe zainteresowanie właścicieli nieruchomości powierzaniem czynności zarządzania nieruchomościami osobom posiadającym licencję zawodową zarządcy nieruchomości .

Wybierając takie rozwiązanie właściciel nieruchomości może mieć pewność, że powierzy swoją nieruchomość osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i wiedzę oraz działającej zgodnie z przepisami prawa, standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej. Ponadto zarządca nieruchomości zobowiązany jest do obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania. Za swoje zaniedbania zarządca odpowiada przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, a niewypełnienie obowiązków przez zarządcę nieruchomości może skutkować nałożeniem na niego odpowiednich kar od upomnienia przez zawieszenie licencji zawodowej aż do pozbawienia go licencji zawodowej.

Wykonywanie czynności zarządzania nieruchomością odbywa się na podstawie umowy o zarządzanie, w której określa się między innymi obowiązki zarządcy nieruchomości jak również obowiązki właścicieli nieruchomości. Daje to jasność działania i łatwość egzekwowania prawa w sytuacjach spornych. Ponadto zarządca nieruchomości nie może czerpać korzyści z zarządzania nieruchomością oprócz pobieranego wynagrodzenia, którego wysokość powinna być określona w umowie o zarządzanie, chyba że strony umowy umówiły się inaczej.

Bardzo często zdarza się tak, że właściciele nieruchomości mieszkają poza miejscem w którym znajduje się ich nieruchomość i nie mają możliwości stałej kontroli swojego mienia i bieżącego rozwiązywania problemów związanych z nieruchomością. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie jest wielu właścicieli, najczęściej pracujących, wybierają oni spośród siebie Zarząd Wspólnoty, który niejednokrotnie także nie ma możliwości ciągłego zajmowania się sprawami Wspólnoty. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie zarządzania nieruchomością zarządcy, który konsultuje wiele spraw z właścicielami i Zarządami Wspólnot, ale samodzielnie wykonuje czynności tzw. zwykłego zarządu.

Rolą zarządcy jest między innymi utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz bieżąca administracja nieruchomości. W przypadku przeprowadzania przez właścicieli prac remontowych na zarządcy spoczywa obowiązek dopełnienia wszelkich wymaganych prawem formalności i współpracy z wykonawcami i inspektorem budowlanym.

Problemy, które mogą się pojawić to nie tylko awarie, ale również konflikty międzysąsiedzkie lub konflikty między właścicielami lub między właścicielami a najemcami. Rolą zarządcy w takich stacjach jest znalezienie odpowiedniego rozwiązana, zgodnego z prawem, aby pogodzić zwaśnione strony.
 
     Wykonywana przez zarządcę nieruchomości praca ma zapewnić właścicielom poczucie bezpieczeństwa i przynosić korzyści z posiadanej nieruchomości.Ewa Iwińska
www.pznt.pl
licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja zawodowa nr 11324)


Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami

O nas Ceny Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment publikacji prezentowany na stronie www.pznt.pl i jej podstronach nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie dane/opracowania są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. Właścicielem publikacji jest Ewa Iwińska -  kontakt.