Biuro Zarządzania Nieruchomościami Ewa Iwińska
Profesjonalne Zarządzanie Nieruchomościami Toruń pznt.pl
Zalecenia przed sezonem grzewczym
Czy rośnie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez zarządców ?
Jak wybrać zarządcę nieruchomości ?
Zarządca nieruchomości
Część wspólna nieruchomości
Wspólnota mieszkaniowa?
Jak wybrać zarządcę nieruchomości ?

      W świetle przepisów prawa zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami (art. 184-185). Definicja ta nie traktuje zarządzania nieruchomościami jako dziedziny aktywności gospodarczej, ale jako zawód uprawiany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje tzn. licencję zarządcy nieruchomości.

      Często zdarza się, że sami właściciele zarządzają nieruchomością, jednak utrzymanie nieruchomości w należytym stanie, własnymi siłami, rzadko się sprawdza. Zarządzanie nieruchomościami wymaga wiedzy z wielu dziedzin (prawo, księgowość, ekonomia, budownictwo, psychologia). Właściciele nieruchomości i członkowie zarządów we wspólnotach mieszkaniowych nie zawsze posiadają wiedzę potrzebną do prawidłowego poprowadzenia spraw związanych z należytym funkcjonowaniem nieruchomości. Dlatego bardziej opłacalne i mniej ryzykowne jest powierzenie nieruchomości wyspecjalizowanemu zarządcy nieruchomości.

      Zarządca nieruchomości nie tylko dba o właściwy stan techniczny budynku, ale również zajmuje się finansami nieruchomości. Właściciele nieruchomości wybierając zarządcę powinni upewnić się czy mają do czynienia z profesjonalistą sprawdzając, czy osoba składająca ofertę na zarządzanie nieruchomością posiada niezbędne uprawnienia (licencja zawodowa potwierdzona wpisem do centralnego rejestru zarządców nieruchomości, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej). Właściciel lub wspólnota mieszkaniowa mogą podjąć współpracę z samodzielnym zarządcą nieruchomości lub firmą, która zatrudnia wielu zarządców i administratorów.

       Poziom świadczonych usług nie zależy od wielkości firmy zarządzającej. Podstawową kwestią jest ilość zasobów przypadających na jednego zarządcę oraz stosunek zarządzanej powierzchni, do liczby pracowników w danej firmie. Warto też zwrócić uwagę na to, czy firma posiada przynajmniej kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami poparte referencjami. Czynniki te wpływają na doświadczenie i profesjonalizm firmy. Ważnym elementem współpracy jest bieżąca komunikacja z zarządcą. Jeśli kontakt ten jest łatwy - udostępnienie całodobowych telefonów alarmowych, możliwość kontaktu elektronicznego np. wysyłanie e-maili z pytaniami lub sugestiami – wtedy, relacje właścicieli z zarządcą są poprawne.

      Zarządca w swojej pracy powinien wykorzystywać nowoczesne systemy informatyczne udostępniające właścicielom elektroniczne aplikacje umożliwiające im podgląd własnych kartotek finansowych oraz wszystkich potrzebnych informacji dotyczących nieruchomości. Coraz bardziej popularny staje się elektroniczny obieg dokumentów, właściciele chcą mieć na bieżąco przekazywane informacje związane z finansami dotyczącymi ich lokalu lub całej nieruchomości (analizy finansowe, raporty dla właścicieli, „internetowa” tablica ogłoszeń, dostęp do płatności). Profesjonalne firmy nie pracującą na „autorskich programach” pisanych ma kolanie. Praktyka pokazuje, że nad rozwiązaniami informatycznymi dla zarządców pracuje wyspecjalizowany sztab programistów, a nie przypadkowy informatyk np. znajomy zarządcy.

      Właściciele wybierający zarządcę nieruchomości powinni zwrócić uwagę na przedstawioną przez niego ofertę związaną z zarządzaniem nieruchomością. Aby prawidłowo przygotować ofertę zarządca powinien m.in. dokonać wstępnej oceny stanu technicznego nieruchomości, oraz zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości. Pozwoli to zarządcy oszacować nakład pracy związany z zarządzaniem nieruchomością, a tym samym zaproponować odpowiednią stawkę za zarządzanie.

      Przy rozpatrywaniu ofert również należy zwrócić uwagę na przedstawiony zakres świadczonych usług oraz ceną zaproponowaną przez zarządcę nieruchomości. Warto pamiętać, że zbyt niska cena usług zarządzania nieruchomością, to często sygnał niskiej jakości świadczonych usług, a co za tym idzie zaniedbanie budynku. Szczególnie trzeba uważać na oferty ze stopniowaną ceną, gdzie cena zaproponowana w pierwszym okresie świadczenia usług jest bardzo niska, po czym, po kilku miesiącach zaczyna wzrastać. Zastanawiać może fakt, że w najbardziej pracochłonnym okresie, czyli podczas przejmowania nieruchomości i porządkowania spraw związanych z funkcjonowaniem nieruchomości, zarządcy opłaca się świadczyć usługi na granicy opłacalności lub poniżej tej granicy, a po wykonaniu najbardziej absorbującej pracy (kontrola dokumentacji, założenie bazy danych itp.) zarządca podwyższa cenę. Jest to typowy zabieg psychologiczny by zdobyć klienta, nie do końca zgodny ze standardami zawodowymi.

Warto również wcześniej zapoznać się z propozycją umowy o zarządzanie nieruchomością, gdyż często zdarza się, że zarządcy nieruchomości by uniknąć odpowiedzialności proponują podpisanie umowy na administrowanie nieruchomością. Wiąże się to z faktem, że właściciele nieruchomości są coraz bardziej wyedukowani i wiedzą, że zamiast iść do sądu z nieuczciwym zarządcą mogą napisać na niego skargę do Ministra Infrastruktury i Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Takiej skargi nie mogą napisać na administratora, ponieważ w obowiązujących przepisach prawa, administrator nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności zawodowej. Administrator odpowiada jedynie przed sądem za niewykonanie czynności zawartych w umowie. Obecny stan prawny nie wymaga od administratora: wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, praktyki, niekaralności oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi czynnościami.

        Profesjonalne zarządzanie nieruchomością to nie tylko „zbieranie” opłat za lokale, ale przede wszystkim szansa na zwiększenie wartości nieruchomości. Wykwalifikowany zarządca nieruchomości ma obowiązek na bieżąco śledzić zmieniające się przepisy prawa i wdrażać je w życie w swojej pracy, jak również w zarządzanych przez siebie nieruchomościach.Ewa Iwińska
www.pznt.pl
licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja zawodowa nr 11324)


Zapraszamy do zapoznania się z innymi artykułami

O nas Ceny Prawo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment publikacji prezentowany na stronie www.pznt.pl i jej podstronach nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie dane/opracowania są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli. Właścicielem publikacji jest Ewa Iwińska -  kontakt.