Prawo

Podstawowe akty prawne

Prawo

Podstawowe akty prawne obowiązujące w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

Publikowane na tej stronie (i podstronach www .pznt.pl) akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

Prawo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Uchwała NR XXVI/434/12 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 września 2012 r.

Prawo budowlane

Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Prawa lokatorów

Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Gospodarka nieruchomościami

Ustawa o gospodarce nieruchomościami określa zasady:

 • – gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • – podziału nieruchomości; – scalania i podziału nieruchomości; – pierwokupu nieruchomości; – wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 • – udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 • – wyceny nieruchomości;
 • – działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości służących wykonywaniu zadań placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej.

Własność lokali

Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną. W zakresie nieuregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Kodeks cywilny

Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa o rachunkowości

Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi wieczyste i hipoteka

Księga wieczysta przedstawia stan prawny nieruchomości, czyli pozwala ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Księga wieczysta to specjalny rejestr, w którym opisany jest stan prawny nieruchomości. Księgi wieczyste są jednym z podstawowych dokumentów dotyczących nieruchomości.

Spółdzielnie mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Ustawa z 21 06 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach.

OC Zarządcy nieruchomości

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania, o których mowa w art. 185 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.

OC pośrednika nieruchomości

Informacja o ubezpieczeniu OC pośrednika w obrocie nieruchomościami na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z późn. zm.)

Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa: zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej; zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach

Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Zasady odzysku lub unieszkodliwiania odpadów regulują odrębne przepisy.

Gospodarka komunalna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podatki i opłaty lokalowe

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych normuje:

 • -podatek:
 • od nieruchomości,
 • od środków transportowych,
 • od posiadania psów,
 • -opłatę:
 • targową,
 • miejscową,
 • uzdrowiskową.

Standardy zawodowe zarządców nieruchomości

Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

Formularze Urzędu Skarbowego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość Ustawa nie dotyczy zarządzania nieruchomościami, ale jest bardzo ważna dla kupujących. Z tego powodu postanowiliśmy umieścić jej tekst na naszych stronach.

Wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Kontakt

Biuro Zarządzania Nieruchomościami
Ewa Iwińska

Adres: ul. Rabiańska 17/3

87-100 Toruń

 • Telefon: 608 629 824
 • Telefon: 56 47 11 396
 • Fax: 56 47 11 396
 • Zarządca: 606 292 547
 • Email: pznt@pznt.pl
 • Administracja: administracja@pznt.pl
 • Liczniki: liczniki@pznt.pl
 • Usterka: usterka@pznt.pl
Logo PZNT