Uchwała NR XXVI/434/12 sejmiku województwa kujawsko- pomorskiego

UCHWAŁA NR XXVI/434/12

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 24 września 2012 r.

w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa

kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.1), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/299/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalen a „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” w części dotyczącej planu gospodarki odpadami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. Nr 203, poz. 1351, z 2011 r. Nr 106,poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809 , Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Sejmik Województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza zarząd województwa.

2. Podstawa prawna:

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), dla osiągnięcia celów załoŜonych w polityce ekologicznej

państwa i wdraŜania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, a takŜe utworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska, opracowuje się krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami. W myśl 14a ust. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami, którego projekt przedkłada zarząd województwa. W myśl art.16 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), sejmik województwa jest obowiązany uchwalić, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie ustawy, zaktualizowany wojewódzki plan gospodarki odpadami.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (pismo z dnia 3 lutego 2012 r., znak: WOO.410.27.2012.KB) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy (pismo z dnia 31 stycznia 2012 r., znak: NNZ.9022.3.19.2012) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”. W przypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania planu na środowisko, w myśl art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), organ opracowujący projekt planu jest obowiązany zapewnić udział społeczeństwa, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Pomimo wyraŜenia zgody przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapewnił udział społeczeństwa, na zasadach określonych w art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 23 stycznia 2012 r., podał do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”. Do publicznej wiadomości podana została informacja o:

a) przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu i o jego przedmiocie,

b) moŜliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,

w którym jest ona wyłoŜona do wglądu,

c) moŜliwości składania uwag i wniosków,

d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania,

e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą być wnoszone uwagi i wnioski, tj:

a) w formie pisemnej,

b) ustnie do protokołu,

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 marca 2012 r. podał do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informację o opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”. Do publicznej wiadomości podana została informacja o:

a) opracowaniu projektu dokumentu i o jego przedmiocie,

b) moŜliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu,

w którym jest ona wyłoŜona do wglądu,

c) moŜliwości składania uwag i wniosków,

d) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania,

e) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz o sposobie, w jaki mogą być wnoszone uwagi i wnioski, tj:

a) w formie pisemnej,

b) ustnie do protokołu,

c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wszystkie zgłoszone wnioski zostały poddane szczegółowej analizie przy opracowywaniu projektu dokumentu. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w myśl art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), podlega zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebedących członkami związków międzygminnych oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w myśl art. 14b ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebedących członkami związków międzygminnych oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, podlega zaopiniowaniu przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” został przekazany w dniu 15 marca 2012 r. do zaopiniowania przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa kujawskopomorskiego oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie. Po uzyskaniu i rozpatrzeniu wymaganych opinii, o których mowa powyŜej oraz po rozpatrzeniu uwag i wniosków, wniesionych w wyniku udziału społeczeństwa, zapewnionego na zasadach określonych w art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dniu 30 maja 2012 r. przekazał projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” do zaopiniowania Ministrowi Środowiska. Po uzyskaniu i rozpatrzeniu opinii Ministra Środowiska, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 28/873/12 z dnia 17 lipca 2012 r. przedłoŜył projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w zakresie zasad i zakresu opracowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W myśl wprowadzonych zmian zarząd województwa, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, obejmujący plan działań na sześć lat i perspektywę do dwunastu lat. Wojewódzki plan gospodarki odpadami przestaje stanowić integralną część wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Staje się dokumentem odrębnym, zgodnym z polityką ekologiczną państwa, krajowym planem gospodarki odpadami i słuŜy realizacji zawartych w nim celów. Wojewódzki plan gospodarki odpadami dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest sporządzany plan oraz przywoŜonych na ten obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych.