Przejmowanie wspólnot mieszkaniowych

 • Uzgodnienia z zarządcą zdającym nieruchomość:
  •  terminu przejęcia nieruchomości,
  •  terminu przejęcia dokumentacji technicznej,
  •  terminu przejęcia dokumentacji finansowo- administracyjnej,
  •  uzgodnienie treści protokołu zdawczo – odbiorczego.
 • Przejęcie:
  • Książki Obiektu Budowlanego i weryfikacja wpisów,
  • protokołów przeglądów okresowych, badań, ekspertyz,
  • dokumentacji nieruchomości,
  • dokumentacji technicznej, sprawdzenie jej kompletności,
  • dokumentacji księgowej,
  • umów dotyczących konserwacji,
  • polis ubezpieczeniowych budynku,
  • umów zawartych z dostawcami mediów i innych usług,
  • zestawienia obrotów i sald,
  • sprawozdania finansowego,
  • kluczy od pomieszczeń wspólnych nieruchomości,
  • protokołu zawierającego wskazania liczników mediów na dzień przejęcia nieruchomości,
  • bieżących spraw.
 • Zawiadomienie o zmianie zarządcy nieruchomości:
  • właściwego Urzędu Skarbowego,
  • Głównego Urzędu Statystycznego,
  • dostawców mediów,
  • dostawców usług i firm współpracujących,
  • właścicieli lokali.